top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate Potter Illustration

 

1. SCHETSFASE EN DEADLINE

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg en deze worden schriftelijk vastgelegd.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

3. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING

De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

5. MONDELINGE TOEZEGGING

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

6. PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangegeven op de specificatie.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a) Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.       b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.                                      

c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.                                   d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.  e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 

8. AUTEURSRECHT

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaves enz.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

6. EIGENDOMSRECHT

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de originele illustraties eigendom van de illustrator.

7. EXCLUSIVITEIT

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.

8. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

9. WET DBA

Renate Potter werkt onder de volgende modelovereenkomsten:


-Modelovereenkomst illustratoren van kinderboeken (Nederlands Uitgeversverbond) - 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
-Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.                                       

-Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters,custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, tegels en telefoonhoesjes (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Neem voor vragen over bovenstaande gerust contact op.

Button
bottom of page